Allyship เป็นคำแห่งปีของ Dictionary.com

คุณสามารถกำหนดพันธมิตรได้หรือไม่? “Allyship” เป็นคำแห่งปีของ Dictionary.com ซึ่งเป็นคำจำกัดความสำหรับช่วงเวลาที่มีการจัดระเบียบชุมชน การเคลื่อนไหวทางออนไลน์ และการประท้วง ตัวเลือกที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ ได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งเหตุการณ์ล่าสุดในโลกแห่งความเป็นจริง ตลอดจนส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องมากมายของไซต์ในฐานข้อมูลในปีนี้ John Kelly รองผู้อำนวยการด้านเนื้อหาและการศึกษาของ Dictionary.com อธิบายการตัดสินใจส่วน หนึ่งในการให้สัมภาษณ์กับAssociated Press “ในปีนี้ เราเห็นธุรกิจและองค์กรจำนวนมากอย่างเด่นชัดในที่สาธารณะ โดยเริ่มพยายามที่จะส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก ความเป็นพันธมิตรผูกติดอยู่กับสิ่งนั้น ในห้องเรียน...